अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.144

वायसोली स्वादुरसा वयस्थाथ मकूलकः
निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुम्बरपर्ण्यपि

वायसोली (स्त्री) = वायसोली. 2.4.144.1.1

स्वादुरसा (स्त्री) = वायसोली. 2.4.144.1.2

वयःस्था (स्त्री) = वायसोली. 2.4.144.1.3

मकूलक (पुं) = वज्रदन्ती. 2.4.144.1.4

निकुम्भ (पुं) = वज्रदन्ती. 2.4.144.2.1

दन्तिका (स्त्री) = वज्रदन्ती. 2.4.144.2.2

प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री) = वज्रदन्ती. 2.4.144.2.3

उदुम्बरपर्णी (स्त्री) = वज्रदन्ती. 2.4.144.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue