अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.146

अव्यथातिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिणी
काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि

अव्यथा (स्त्री) = पद्माकः. 2.4.146.1.1

अतिचरा (स्त्री) = पद्माकः. 2.4.146.1.2

पद्मा (स्त्री) = पद्माकः. 2.4.146.1.3

चारटी (स्त्री) = पद्माकः. 2.4.146.1.4

पद्मचारिणी (स्त्री) = पद्माकः. 2.4.146.1.5

काम्पिल्य (पुं) = रोचनी. 2.4.146.2.1

कर्कश (पुं) = रोचनी. 2.4.146.2.2

चन्द्र (पुं) = रोचनी. 2.4.146.2.3

रक्ताङ्ग (पुं) = रोचनी. 2.4.146.2.4

रोचनी (स्त्री) = रोचनी. 2.4.146.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue