अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.15

वृक्षादीनां फलं सस्यं वृन्तं प्रसवबन्धनम्
आमे फले शलाटुः स्याच्छुष्के वानमुभे त्रिषु

फल (नपुं) = वृक्षफलम्. 2.4.15.1.1

सस्य (नपुं) = वृक्षफलम्. 2.4.15.1.2

वृन्त (नपुं) = पुष्पादिबन्धनम्. 2.4.15.1.3

प्रसवबन्धन (नपुं) = पुष्पादिबन्धनम्. 2.4.15.1.4

शलाटु (वि) = अपक्वफलम्. 2.4.15.2.1

वान (वि) = शुष्कफलम्. 2.4.15.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue