अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.153

तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेत्यपि
जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्रवर्तिनी

कटम्भरा (स्त्री) = प्रसारिणी. 2.4.153.1.1

राजबला (स्त्री) = प्रसारिणी. 2.4.153.1.2

भद्रबला (स्त्री) = प्रसारिणी. 2.4.153.1.3

जनी (स्त्री) = चक्रवर्तिनी. 2.4.153.2.1

जतूका (स्त्री) = चक्रवर्तिनी. 2.4.153.2.2

रजनी (स्त्री) = चक्रवर्तिनी. 2.4.153.2.3

जतुकृत् (स्त्री) = चक्रवर्तिनी. 2.4.153.2.4

चक्रवर्तिनी (स्त्री) = चक्रवर्तिनी. 2.4.153.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue