अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.16

क्षारको जालकं क्लीबे कलिका कोरकः पुमान्
स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः कुङ्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्

क्षारक (पुं) = नूतनकलिका. 2.4.16.1.1

जालक (नपुं) = नूतनकलिका. 2.4.16.1.2

कलिका (स्त्री) = अविकसितपुष्पम्. 2.4.16.1.3

कोरक (पुं) = अविकसितपुष्पम्. 2.4.16.1.4

गुच्छक (पुं) = विकासोन्मुखपुष्पम्. 2.4.16.2.1

स्तबक (पुं) = विकासोन्मुखपुष्पम्. 2.4.16.2.2

कुट्मल (पुं-नपुं) = ईषद्विकासोन्मुखपुष्पम्. 2.4.16.2.3

मुकुल (पुं-नपुं) = ईषद्विकासोन्मुखपुष्पम्. 2.4.16.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue