अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.162

ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी गुन्द्रस्तेजनकः शरः
नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्

ग्रन्थि (पुं) = वम्शादिग्रन्थिः. 2.4.162.1.1

पर्वन् (नपुं) = वम्शादिग्रन्थिः. 2.4.162.1.2

परुस् (नपुं) = वम्शादिग्रन्थिः. 2.4.162.1.3

गुन्द्र (पुं) = गुन्द्रः. 2.4.162.1.4

तेजनक (पुं) = गुन्द्रः. 2.4.162.1.5

शर (पुं) = गुन्द्रः. 2.4.162.1.6

नड (पुं) = नडः. 2.4.162.2.1

धमन (पुं) = नडः. 2.4.162.2.2

पोटगल (पुं) = नडः. 2.4.162.2.3

काश (पुं-नपुं) = काशम्. 2.4.162.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue