अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.165

लामज्जकं लघुलयमवदाहेष्टकापथे
नडादयस्तृणं गर्मुच्छ्यामाकप्रमुखा अपि

लामज्जक (नपुं) = वीरणमूलम्. 2.4.165.1.1

लघुलय (नपुं) = वीरणमूलम्. 2.4.165.1.2

अवदाह (नपुं) = वीरणमूलम्. 2.4.165.1.3

इष्टकापथ (नपुं) = वीरणमूलम्. 2.4.165.1.4

तृण (नपुं) = तृणम्. 2.4.165.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue