अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.168

तृणानां संहतिस्तृण्या नड्या तु नडसंहतिः
तृणराजाह्वयस्तालो नालिकेरस्तु लाङ्गली

तृण्या (स्त्री) = तृणसमूहः. 2.4.168.1.1

नड्या (स्त्री) = नडसमूहः. 2.4.168.1.2

तृणराजाह्वय (पुं) = तालवृक्षः. 2.4.168.2.1

ताल (पुं) = तालवृक्षः. 2.4.168.2.2

नालिकेर (पुं) = नालिकेरः. 2.4.168.2.3

लाङ्गली (स्त्री) = नालिकेरः. 2.4.168.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue