अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.170

खर्जूरः केतकी ताली खर्जुरी च तृणद्रुमाः

खर्जूर (पुं) = खर्जुरवृक्षः. 2.4.170.1.1

केतकी (स्त्री) = केतकवृक्षः. 2.4.170.1.2

ताली (स्त्री) = तालभेदः. 2.4.170.1.3

खर्जुरी (स्त्री) = खर्जुरभेदः. 2.4.170.1.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue