अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.20

विदार्याद्यास्तु मूलेऽपि पुष्पे क्लीबेऽपि पाटला
बोधिद्रुमश्चलदलः पिप्पलः कुञ्जराशनः

पाटला (स्त्री-नपुं) = पाटलकुसुमः. 2.4.20.1.1

बोधिद्रुम (पुं) = पिप्पलवृक्षः. 2.4.20.2.1

चलदल (पुं) = पिप्पलवृक्षः. 2.4.20.2.2

पिप्पल (पुं) = पिप्पलवृक्षः. 2.4.20.2.3

कुञ्जराशन (पुं) = पिप्पलवृक्षः. 2.4.20.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue