अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.21

अश्वत्थेऽथ कपित्थे स्युर्दधित्थग्राहिमन्मथाः
तस्मिन्दधिफलः पुष्पफलदन्तशठावपि

अश्वत्थ (पुं) = पिप्पलवृक्षः. 2.4.21.1.1

कपित्थ (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.1.2

दधित्थ (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.1.3

ग्राहिन् (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.1.4

मन्मथ (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.1.5

दधिफल (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.2.1

पुष्पफल (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.2.2

दन्तशठ (पुं) = कपित्थः. 2.4.21.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue