अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.22

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः
कोविदारे चमरिकः कुद्दालो युगपत्रकः

उदुम्बर (पुं) = उदुम्बरः. 2.4.22.1.1

जन्तुफल (पुं) = उदुम्बरः. 2.4.22.1.2

यज्ञाङ्ग (पुं) = उदुम्बरः. 2.4.22.1.3

हेमदुग्धक (पुं) = उदुम्बरः. 2.4.22.1.4

कोविदार (पुं) = कोविदारः. 2.4.22.2.1

चमरिक (पुं) = कोविदारः. 2.4.22.2.2

कुद्दाल (पुं) = कोविदारः. 2.4.22.2.3

युगपत्रक (पुं) = कोविदारः. 2.4.22.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue