अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.32

बिल्वे शाण्डिल्यशैलूषौ मालूरश्रीफलावपि
प्लक्षो जटी पर्कटी स्यान्न्यग्रोधो बहुपाद्वटः

बिल्व (पुं) = बिल्ववृक्षः. 2.4.32.1.1

शाण्डिल्य (पुं) = बिल्ववृक्षः. 2.4.32.1.2

शैलूष (पुं) = बिल्ववृक्षः. 2.4.32.1.3

मालूर (पुं) = बिल्ववृक्षः. 2.4.32.1.4

श्रीफल (पुं) = बिल्ववृक्षः. 2.4.32.1.5

प्लक्ष (पुं) = प्लक्षः. 2.4.32.2.1

जटिन् (पुं) = प्लक्षः. 2.4.32.2.2

पर्कटि (पुं) = प्लक्षः. 2.4.32.2.3

न्यग्रोध (पुं) = वटवृक्षः. 2.4.32.2.4

बहुपाद् (पुं) = वटवृक्षः. 2.4.32.2.5

वट (पुं) = वटवृक्षः. 2.4.32.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue