अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.33

गालवः शाबरो लोध्रस्तिरीटस्तिल्वमार्जनौ
आम्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः

गालव (पुं) = श्वेतलोध्रः. 2.4.33.1.1

शाबर (पुं) = श्वेतलोध्रः. 2.4.33.1.2

लोध्र (पुं) = श्वेतलोध्रः. 2.4.33.1.3

तिरीट (पुं) = श्वेतलोध्रः. 2.4.33.1.4

तिल्व (पुं) = श्वेतलोध्रः. 2.4.33.1.5

मार्जन (पुं) = श्वेतलोध्रः. 2.4.33.1.6

आम्र (पुं) = आम्रवृक्षः. 2.4.33.2.1

चूत (पुं) = आम्रवृक्षः. 2.4.33.2.2

रसाल (पुं) = आम्रवृक्षः. 2.4.33.2.3

सहकार (पुं) = अतिसुगन्धाम्रवृक्षः. 2.4.33.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue