अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.38

ऐरावतो नागरङ्गो नादेयी भूमिजम्बुका
तिन्दुकः स्फूर्जकः कालस्कन्धश्च शितिसारके

ऐरावत (पुं) = नारङ्गी. 2.4.38.1.1

नागरङ्ग (पुं) = नारङ्गी. 2.4.38.1.2

नादेयी (स्त्री) = भूमिजम्बुका. 2.4.38.1.3

भूमिजम्बुका (स्त्री) = भूमिजम्बुका. 2.4.38.1.4

तिन्दुक (पुं) = तिन्दुकः. 2.4.38.2.1

स्फूर्जक (पुं) = तिन्दुकः. 2.4.38.2.2

कालस्कन्ध (पुं) = तिन्दुकः. 2.4.38.2.3

शितिसारक (पुं) = तिन्दुकः. 2.4.38.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue