अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.39

काकेन्दुः कुलकः काकतिन्दुकः काकपीलुके
गोलीढो झाटलो घण्टापाटलिर्मोक्षमुष्ककौ

काकेन्दु (पुं) = कटुतिन्दुकः. 2.4.39.1.1

कुलक (पुं) = कटुतिन्दुकः. 2.4.39.1.2

काकतिन्दुक (पुं) = कटुतिन्दुकः. 2.4.39.1.3

काकपीलुक (पुं) = कटुतिन्दुकः. 2.4.39.1.4

गोलीढ (पुं) = मुष्ककवृक्षः. 2.4.39.2.1

झाटल (पुं) = मुष्ककवृक्षः. 2.4.39.2.2

घण्टापाटलि (स्त्री-पुं) = मुष्ककवृक्षः. 2.4.39.2.3

मोक्ष (पुं) = मुष्ककवृक्षः. 2.4.39.2.4

मुष्कक (पुं) = मुष्ककवृक्षः. 2.4.39.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue