अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.4

वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः श्रेणी लेखास्तु राजयः
वन्या वनसमूहे स्यादङ्कुरोऽभिनवोद्भिदि

वीथि (स्त्री) = पङ्क्तिः. 2.4.4.1.1

आलि (स्त्री) = पङ्क्तिः. 2.4.4.1.2

आवलि (स्त्री) = पङ्क्तिः. 2.4.4.1.3

पङ्क्ति (स्त्री) = पङ्क्तिः. 2.4.4.1.4

श्रेणी (स्त्री) = पङ्क्तिः. 2.4.4.1.5

लेखा (स्त्री) = पङ्क्त्यपङ्तिसाधारणी. 2.4.4.1.6

राजि (स्त्री) = पङ्क्त्यपङ्तिसाधारणी. 2.4.4.1.7

वन्या (स्त्री) = वनसमूहः. 2.4.4.2.1

अङ्कुर (पुं) = नूतनाङ्कुरः. 2.4.4.2.2

अभिनवोद्भिद् (पुं) = नूतनाङ्कुरः. 2.4.4.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue