अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.41

क्रमुकः पट्टिकाख्यः स्यात्पट्टी लाक्षाप्रसादनः
तूदस्तु यूपः क्रमुको ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च

क्रमुक (पुं) = रक्तलोध्रः. 2.4.41.1.1

पट्टिकाख्य (पुं) = रक्तलोध्रः. 2.4.41.1.2

पट्टी (स्त्री) = रक्तलोध्रः. 2.4.41.1.3

लाक्षाप्रसादन (पुं) = रक्तलोध्रः. 2.4.41.1.4

नूद (पुं) = पार्श्वपिप्पलः. 2.4.41.2.1

यूप (पुं) = पार्श्वपिप्पलः. 2.4.41.2.2

क्रमुक (पुं) = पार्श्वपिप्पलः. 2.4.41.2.3

ब्रह्मण्य (पुं) = पार्श्वपिप्पलः. 2.4.41.2.4

ब्रह्मदारु (नपुं) = पार्श्वपिप्पलः. 2.4.41.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue