अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.42

तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः
वीरवृक्षोऽरुष्करोऽग्निमुखी भल्लातकी त्रिषु

तूल (नपुं) = पार्श्वपिप्पलः. 2.4.42.1.1

नीप (पुं) = कदम्बः. 2.4.42.1.2

प्रियक (पुं) = कदम्बः. 2.4.42.1.3

कदम्ब (पुं) = कदम्बः. 2.4.42.1.4

हलिप्रिय (पुं) = कदम्बः. 2.4.42.1.5

वीरवृक्ष (पुं) = भल्लातकी. 2.4.42.2.1

अरुष्कर (पुं) = भल्लातकी. 2.4.42.2.2

अग्निमुखी (स्त्री) = भल्लातकी. 2.4.42.2.3

भल्लातकी (वि) = भल्लातकी. 2.4.42.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue