अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.43

गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः
प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके

गर्दभाण्ड (पुं) = कपीतनवृक्षः. 2.4.43.1.1

कन्दराल (पुं) = कपीतनवृक्षः. 2.4.43.1.2

कपीतन (पुं) = कपीतनवृक्षः. 2.4.43.1.3

सुपार्श्वक (पुं) = कपीतनवृक्षः. 2.4.43.1.4

प्लक्ष (पुं) = कपीतनवृक्षः. 2.4.43.2.1

तिन्तिडी (स्त्री) = अम्लिकावृक्षः. 2.4.43.2.2

चिञ्चा (स्त्री) = अम्लिकावृक्षः. 2.4.43.2.3

अम्लिका (स्त्री) = अम्लिकावृक्षः. 2.4.43.2.4

पीतसारक (पुं) = जीवकः. 2.4.43.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue