अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.5

वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरुः
अनोकहः कुटः शालः पलाशी द्रुद्रुमागमाः

वृक्ष (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.1.1

महीरुह (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.1.2

शाखिन् (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.1.3

विटपिन् (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.1.4

पादप (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.1.5

तरु (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.1.6

अनोकह (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.2.1

कुट (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.2.2

शाल (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.2.3

पलाशिन् (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.2.4

द्रुद्रुम (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.2.5

अगम (पुं) = वृक्षः. 2.4.5.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue