अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.57

स्योनाकशुकनासर्क्षदीर्घवृन्तकुटन्नटाः
शोणकश्चारलौ तिष्यफला त्वामलकी त्रिषु

स्योनाक (पुं) = शोणकः. 2.4.57.1.1

शुकनास (पुं) = शोणकः. 2.4.57.1.2

ऋक्ष (पुं) = शोणकः. 2.4.57.1.3

दीर्घवृन्त (पुं) = शोणकः. 2.4.57.1.4

कुटन्नट (पुं) = शोणकः. 2.4.57.1.5

शोणक (पुं) = शोणकः. 2.4.57.2.1

अरलु (पुं) = शोणकः. 2.4.57.2.2

तिष्यफला (स्त्री) = आमलकी. 2.4.57.2.3

आमलकी (वि) = आमलकी. 2.4.57.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue