अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.60

पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः
कर्णिकारः परिव्याधो लकुचो लिकुचो डहुः

पीतद्रु (पुं) = सरला. 2.4.60.1.1

सरल (पुं) = सरला. 2.4.60.1.2

पूतिकाष्ठ (नपुं) = सरला. 2.4.60.1.3

द्रुमोत्पल (पुं) = कर्णिकारः. 2.4.60.1.4

कर्णिकार (पुं) = कर्णिकारः. 2.4.60.2.1

परिव्याध (पुं) = कर्णिकारः. 2.4.60.2.2

लकुच (पुं) = लिकुचः. 2.4.60.2.3

लिकुच (पुं) = लिकुचः. 2.4.60.2.4

डहु (पुं) = लिकुचः. 2.4.60.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue