अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.61

पनसः कण्टकिफलो निचुलो हिज्जलोऽम्बुजः
काकोदुम्बरिका फल्गुर्मलयूर्जघनेफला

पनस (पुं) = पनसवृक्षः. 2.4.61.1.1

कण्टकिफल (पुं) = पनसवृक्षः. 2.4.61.1.2

निचुल (पुं) = जलवेतसः. 2.4.61.1.3

हिज्जल (पुं) = जलवेतसः. 2.4.61.1.4

अम्बुज (पुं) = जलवेतसः. 2.4.61.1.5

काकोदुम्बरिका (स्त्री) = कदुम्बरी. 2.4.61.2.1

फल्गु (नपुं) = कदुम्बरी. 2.4.61.2.2

मलपू (स्त्री) = कदुम्बरी. 2.4.61.2.3

जघनेफला (स्त्री) = कदुम्बरी. 2.4.61.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue