अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.63

कपिला भस्मगर्भा सा शिरीषस्तु कपीतनः
भण्डिलोऽप्यथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः

कपिला (स्त्री) = शुक्लसारशिंशपा. 2.4.63.1.1

भस्मगर्भा (स्त्री) = शुक्लसारशिंशपा. 2.4.63.1.2

शिरीष (पुं) = शिरीषः. 2.4.63.1.3

कपीतन (पुं) = शिरीषः. 2.4.63.1.4

भण्डिल (पुं) = शिरीषः. 2.4.63.2.1

चाम्पेय (पुं) = चम्पकः. 2.4.63.2.2

चाम्पक (पुं) = चम्पकः. 2.4.63.2.3

हेमपुष्पक (पुं) = चम्पकः. 2.4.63.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue