अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.66

श्रीपर्णमग्निमन्थः स्यात्कर्णिका गणिकारिका
जयोऽथ कुटजः शक्रो वत्सको गिरिमल्लिका

श्रीपर्ण (नपुं) = अरणिः. 2.4.66.1.1

अग्निमन्थ (पुं) = अरणिः. 2.4.66.1.2

कणिका (स्त्री) = अरणिः. 2.4.66.1.3

गणिकारिका (स्त्री) = अरणिः. 2.4.66.1.4

जय (पुं) = अरणिः. 2.4.66.2.1

कुटज (पुं) = कुटजः. 2.4.66.2.2

शक्र (पुं) = कुटजः. 2.4.66.2.3

वत्सक (पुं) = कुटजः. 2.4.66.2.4

गिरिमल्लिका (स्त्री) = कुटजः. 2.4.66.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue