अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.68

कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके
सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि

कालस्कन्ध (पुं) = तमालः. 2.4.68.1.1

तमाल (पुं) = तमालः. 2.4.68.1.2

तापिच्छ (पुं) = तमालः. 2.4.68.1.3

सिन्दुक (पुं) = सिन्दुवारः. 2.4.68.1.4

सिन्दुवार (पुं) = सिन्दुवारः. 2.4.68.2.1

इन्द्रसुरस (पुं) = सिन्दुवारः. 2.4.68.2.2

निर्गुण्डी (स्त्री) = सिन्दुवारः. 2.4.68.2.3

इन्द्राणिका (स्त्री) = सिन्दुवारः. 2.4.68.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue