अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.71

सितासौ श्वेतसुरसा भूतवेश्यथ मागधी
गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका

सिता (स्त्री) = श्वेतनिर्गुण्डी. 2.4.71.1.1

श्वेतसुरसा (स्त्री) = श्वेतनिर्गुण्डी. 2.4.71.1.2

भूतवेशी (स्त्री) = श्वेतनिर्गुण्डी. 2.4.71.1.3

मागधी (स्त्री) = यूथिका. 2.4.71.1.4

गणिका (स्त्री) = यूथिका. 2.4.71.2.1

यूथिका (स्त्री) = यूथिका. 2.4.71.2.2

अम्बष्ठा (स्त्री) = यूथिका. 2.4.71.2.3

हेमपुष्पिका (स्त्री) = पीतयूथिका. 2.4.71.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue