अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.75

सैरेयकस्तु झिण्टी स्यात्तस्मिन्कुरबकोऽरुणे
पीता कुरण्टको झिण्टी तस्मिन्सहचरी द्वयोः

सैरेयक (पुं) = झिण्टीसामान्यम्. 2.4.75.1.1

झिण्टी (स्त्री) = झिण्टीसामान्यम्. 2.4.75.1.2

कुरबक (पुं) = रक्तझिण्टिका. 2.4.75.1.3

कुरण्टक (पुं) = पीतझिण्टिका. 2.4.75.2.1

सहचरी (स्त्री-पुं) = पीतझिण्टिका. 2.4.75.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue