अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.80

सितेऽर्जकोऽत्र पाठी तु चित्रको वह्निसंज्ञकः
अर्काह्ववसुकास्फोटगणरूपविकीरणाः

अर्जक (पुं) = श्वेतपर्णासः. 2.4.80.1.1

पाठिन् (पुं) = चित्रकः. 2.4.80.1.2

चित्रक (पुं) = चित्रकः. 2.4.80.1.3

वह्निसंज्ञक (पुं) = चित्रकः. 2.4.80.1.4

अर्काह्व (पुं) = अर्कः. 2.4.80.2.1

वसुक (पुं) = अर्कः. 2.4.80.2.2

आस्फोट (पुं) = अर्कः. 2.4.80.2.3

गणरूप (पुं) = अर्कः. 2.4.80.2.4

विकीरण (पुं) = अर्कः. 2.4.80.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue