अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.82

वन्दा वृक्षादनी वृक्षरुहा जीवन्तिकेत्यपि
वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची तन्त्रिकामृता

वन्दा (स्त्री) = वृक्षरुहा. 2.4.82.1.1

वृक्षादनी (स्त्री) = वृक्षरुहा. 2.4.82.1.2

वृक्षरुहा (स्त्री) = वृक्षरुहा. 2.4.82.1.3

जीवन्तिका (स्त्री) = वृक्षरुहा. 2.4.82.1.4

वत्सादनी (स्त्री) = गुडूची. 2.4.82.2.1

छिन्नरुहा (स्त्री) = गुडूची. 2.4.82.2.2

गुडूची (स्त्री) = गुडूची. 2.4.82.2.3

तन्त्रिका (स्त्री) = गुडूची. 2.4.82.2.4

अमृता (स्त्री) = गुडूची. 2.4.82.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue