अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.84

मधूलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलुपर्ण्यपि
पाटाम्बष्टा विद्धकर्णी स्थापनी श्रेयसी रसा

मधूलिका (स्त्री) = मूर्वा. 2.4.84.1.1

मधुश्रेणी (स्त्री) = मूर्वा. 2.4.84.1.2

गोकर्णी (स्त्री) = मूर्वा. 2.4.84.1.3

पीलुपर्णी (स्त्री) = मूर्वा. 2.4.84.1.4

पाटा (स्त्री) = पाटा. 2.4.84.2.1

अम्बष्ठा (स्त्री) = पाटा. 2.4.84.2.2

विद्धकर्णी (स्त्री) = पाटा. 2.4.84.2.3

स्थापनी (स्त्री) = पाटा. 2.4.84.2.4

श्रेयसी (स्त्री) = पाटा. 2.4.84.2.5

रसा (स्त्री) = पाटा. 2.4.84.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue