अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.87

ऋष्यप्रोक्ता शूकशिम्बिः कपिकच्छुश्च मर्कटी
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी वृषा

ऋष्यप्रोक्ता (स्त्री) = मर्कटी. 2.4.87.1.1

शूकशिम्बि (स्त्री) = मर्कटी. 2.4.87.1.2

कपिकच्छू (स्त्री) = मर्कटी. 2.4.87.1.3

मर्कटी (स्त्री) = मर्कटी. 2.4.87.1.4

चित्रा (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.87.2.1

उपचित्रा (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.87.2.2

न्यग्रोधी (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.87.2.3

द्रवन्ती (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.87.2.4

शम्बरी (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.87.2.5

वृषा (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.87.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue