अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.88

प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपर्ण्यपि
अपामार्गः शैखरिको धामार्गवमयूरकौ

प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.88.1.1

सुतश्रेणी (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.88.1.2

रण्डा (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.88.1.3

मूषिकपर्णी (स्त्री) = मूषिकपर्णी. 2.4.88.1.4

अपामार्ग (पुं) = अपामार्गः. 2.4.88.2.1

शैखरिक (पुं) = अपामार्गः. 2.4.88.2.2

धामार्गव (पुं) = अपामार्गः. 2.4.88.2.3

मयूरक (पुं) = अपामार्गः. 2.4.88.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue