अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.90

अङ्गारवल्ली बालेयशाकबर्बरवर्धकाः
मञ्जिष्टा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका

अङ्गारवल्ली (स्त्री) = भार्गी. 2.4.90.1.1

बालेयशाक (पुं) = भार्गी. 2.4.90.1.2

बर्बर (पुं) = भार्गी. 2.4.90.1.3

वर्धक (पुं) = भार्गी. 2.4.90.1.4

मञ्जिष्टा (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.90.2.1

विकसा (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.90.2.2

जिङ्गी (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.90.2.3

समङ्गा (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.90.2.4

कालमेषिका (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.90.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue