अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.91

मण्डूकपर्णी भण्डीरी भण्डी योजनवल्ल्यपि
यासो यवासो दुःस्पर्शो धन्वयासः कुनाशकः

मण्डूकपर्णी (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.91.1.1

भण्डीरी (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.91.1.2

भण्डी (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.91.1.3

योजनवल्ली (स्त्री) = मञ्जिष्टा. 2.4.91.1.4

यास (पुं) = धन्वयासः. 2.4.91.2.1

यवास (पुं) = धन्वयासः. 2.4.91.2.2

दुःस्पर्श (पुं) = धन्वयासः. 2.4.91.2.3

धन्वयास (पुं) = धन्वयासः. 2.4.91.2.4

कुनाशक (पुं) = धन्वयासः. 2.4.91.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue