अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.92

रोदनी कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा
पृश्निपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपर्ण्यङ्घ्रिवल्लिका

रोदनी (स्त्री) = धन्वयासः. 2.4.92.1.1

कच्छु (स्त्री) = धन्वयासः. 2.4.92.1.2

अनन्ता (स्त्री) = धन्वयासः. 2.4.92.1.3

समुद्रान्ता (स्त्री) = धन्वयासः. 2.4.92.1.4

दुरालभा (स्त्री) = धन्वयासः. 2.4.92.1.5

पृश्निपर्णी (स्त्री) = सिंहिपुच्छी. 2.4.92.2.1

पृथक्पर्णी (स्त्री) = सिंहिपुच्छी. 2.4.92.2.2

चित्रपर्णी (स्त्री) = सिंहिपुच्छी. 2.4.92.2.3

अङ्घ्रिवल्लिका (स्त्री) = सिंहिपुच्छी. 2.4.92.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue