अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.94

प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिकेत्यपि
नीली काला क्लीतकिका ग्रामीणा मधुपर्णिका

प्रचोदनी (स्त्री) = कण्टकारिका. 2.4.94.1.1

कुली (स्त्री) = कण्टकारिका. 2.4.94.1.2

क्षुद्रा (स्त्री) = कण्टकारिका. 2.4.94.1.3

दुःस्पर्शा (स्त्री) = कण्टकारिका. 2.4.94.1.4

राष्ट्रिका (स्त्री) = कण्टकारिका. 2.4.94.1.5

नीली (स्त्री) = नीली. 2.4.94.2.1

काला (स्त्री) = नीली. 2.4.94.2.2

क्लीतकिका (स्त्री) = नीली. 2.4.94.2.3

ग्रामीणा (स्त्री) = नीली. 2.4.94.2.4

मधुपर्णिका (स्त्री) = नीली. 2.4.94.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue