अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.96

कालमेषी कृष्णफली बाकुची पूतिफल्यपि
कृष्णोपकुल्या वैदेही मागधी चपला कणा

कालमेषी (स्त्री) = बाकुची. 2.4.96.1.1

कृष्णफली (स्त्री) = बाकुची. 2.4.96.1.2

बाकुची (स्त्री) = बाकुची. 2.4.96.1.3

पूतिफली (स्त्री) = बाकुची. 2.4.96.1.4

कृष्णा (स्त्री) = पिप्पली. 2.4.96.2.1

उपकुल्या (स्त्री) = पिप्पली. 2.4.96.2.2

वैदेही (स्त्री) = पिप्पली. 2.4.96.2.3

मागधी (स्त्री) = पिप्पली. 2.4.96.2.4

चपला (स्त्री) = पिप्पली. 2.4.96.2.5

कणा (स्त्री) = पिप्पली. 2.4.96.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue