अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.12

उन्दुरुर्मूषकोऽप्याखुर्गिरिका बालमूषिका
सरटः कृकलासः स्यान्मुसली गृहगोधिका

अधोगन्तृ (पुं) = मूषकः. 2.5.12.1.1

खनक (पुं) = मूषकः. 2.5.12.1.2

वृक (पुं) = मूषकः. 2.5.12.1.3

पुन्ध्वज (पुं) = मूषकः. 2.5.12.1.4

उन्दुर (पुं) = मूषकः. 2.5.12.1.5

उन्दुरु (पुं) = मूषकः. 2.5.12.2.1

मूषक (पुं) = मूषकः. 2.5.12.2.2

आखु (पुं) = मूषकः. 2.5.12.2.3

गिरिका (स्त्री) = स्वल्पमूषकजातिः. 2.5.12.2.4

बालमूषिका (स्त्री) = स्वल्पमूषकजातिः. 2.5.12.2.5

सरट (पुं) = सरटः. 2.5.12.3.1

कृकलास (पुं) = सरटः. 2.5.12.3.2

मुसली (स्त्री) = गृहगोधिका. 2.5.12.3.3

गृहगोधिका (स्त्री) = गृहगोधिका. 2.5.12.3.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue