अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.13

लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः समाः
नीलङ्गुस्तु कृमिः कर्णजलौकाः शतपद्युभे

लूता (स्त्री) = ऊर्णनाभः. 2.5.13.1.1

तन्तुवाय (पुं) = ऊर्णनाभः. 2.5.13.1.2

ऊर्णनाभ (पुं) = ऊर्णनाभः. 2.5.13.1.3

मर्कटक (पुं) = ऊर्णनाभः. 2.5.13.1.4

नीलङ्गु (पुं) = कृमिः. 2.5.13.2.1

कृमि (पुं) = कृमिः. 2.5.13.2.2

कर्णजलौका (स्त्री) = कर्णजलौका. 2.5.13.2.3

शतपदी (स्त्री) = कर्णजलौका. 2.5.13.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue