अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.15

पत्री श्येन उलूकस्तु वायसारातिपेचकौ
दिवान्धः कौशिको घूको दिवाभीतो निशाटनः
व्याघ्राटः स्याद्भरद्वाजः खञ्जरीटस्तु खञ्जनः

पत्रिन् (पुं) = श्येनः. 2.5.15.1.1

श्येन (पुं) = श्येनः. 2.5.15.1.2

उलूक (पुं) = उलूकः. 2.5.15.1.3

वायसाराति (पुं) = उलूकः. 2.5.15.1.4

पेचक (पुं) = उलूकः. 2.5.15.1.5

दिवान्ध (पुं) = उलूकः. 2.5.15.2.1

कौशिक (पुं) = उलूकः. 2.5.15.2.2

घूक (पुं) = उलूकः. 2.5.15.2.3

दिवाभीत (पुं) = उलूकः. 2.5.15.2.4

निशाटन (पुं) = उलूकः. 2.5.15.2.5

व्याघ्राट (पुं) = भरद्वाजपक्षी. 2.5.15.3.1

भरद्वाज (पुं) = भरद्वाजपक्षी. 2.5.15.3.2

खञ्जरीट (पुं) = खञ्जनः. 2.5.15.3.3

खञ्जन (पुं) = खञ्जनः. 2.5.15.3.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue