अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.16

लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यादथ चाषः किकीदिविः
कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः

लोहपृष्ठ (पुं) = कङ्कः. 2.5.16.1.1

कङ्क (पुं) = कङ्कः. 2.5.16.1.2

चाष (पुं) = चाषः. 2.5.16.1.3

किकीदिवि (पुं) = चाषः. 2.5.16.1.4

कलिङ्ग (पुं) = भृङ्गः. 2.5.16.2.1

भृङ्ग (पुं) = भृङ्गः. 2.5.16.2.2

धूम्याट (पुं) = भृङ्गः. 2.5.16.2.3

शतपत्रक (पुं) = काष्ठकुट्टः. 2.5.16.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue