अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.18

चटकः कलविङ्कः स्यात्तस्य स्त्री चटका तयोः
पुमपत्ये चाटकैरः स्त्र्यपत्ये चटकैव सा

चटक (पुं) = चटकः. 2.5.18.1.1

कलविङ्क (पुं) = चटकः. 2.5.18.1.2

चटका (स्त्री) = चटकस्त्री. 2.5.18.1.3

चाटकैर (पुं) = चटकपुमपत्यम्. 2.5.18.2.1

चटका (स्त्री) = चटकस्त्र्यपत्यम्. 2.5.18.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue