अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.22

क्रुङ्क्रौञ्चोऽथ बकः कह्वः पुष्कराह्वस्तु सारसः
कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः

क्रुञ्च् (पुं) = क्रौञ्चः. 2.5.22.1.1

क्रौञ्च (पुं) = क्रौञ्चः. 2.5.22.1.2

बक (पुं) = बकः. 2.5.22.1.3

कह्व (पुं) = बकः. 2.5.22.1.4

पुष्कराह्व (पुं) = सारसः. 2.5.22.1.5

सारस (पुं) = सारसः. 2.5.22.1.6

कोक (पुं) = चक्रवाकः. 2.5.22.2.1

चक्र (पुं) = चक्रवाकः. 2.5.22.2.2

चक्रवाक (पुं) = चक्रवाकः. 2.5.22.2.3

रथाङ्गाह्वय (पुं) = चक्रवाकः. 2.5.22.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue