अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.28

भृङ्गारी झीरुका चीरी झिल्लिका च समा इमाः
समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः

भृङ्गारी (स्त्री) = झिल्लिका. 2.5.28.1.1

झीरुका (स्त्री) = झिल्लिका. 2.5.28.1.2

चीरी (स्त्री) = झिल्लिका. 2.5.28.1.3

झिल्लिका (स्त्री) = झिल्लिका. 2.5.28.1.4

पतङ्ग (पुं) = पतङ्गः. 2.5.28.2.1

शलभ (पुं) = पतङ्गः. 2.5.28.2.2

खद्योत (पुं) = खद्योतः. 2.5.28.2.3

ज्योतिरिङ्गण (पुं) = खद्योतः. 2.5.28.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue