अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.29

मधुव्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः
द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः

मधुव्रत (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.1.1

मधुकर (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.1.2

मधुलिह (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.1.3

मधुप (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.1.4

अलिन् (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.1.5

द्विरेफ (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.2.1

पुष्पलिह् (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.2.2

भृङ्ग (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.2.3

षट्पद (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.2.4

भ्रमर (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.2.5

अलि (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.2.6

इन्दिन्दिर (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.3.1

चञ्चरीक (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.3.2

रोलम्ब (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.3.3

बम्भर (पुं) = भ्रमरः. 2.5.29.3.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue