अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.31

केका वाणी मयूरस्य समौ चन्द्रकमेचकौ
शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छबर्हे नपुंसके

केका (स्त्री) = मयूरवाणिः. 2.5.31.1.1

चन्द्रक (पुं) = पिच्छस्थचन्द्राकृतिः. 2.5.31.1.2

मेचक (पुं) = पिच्छस्थचन्द्राकृतिः. 2.5.31.1.3

शिखा (स्त्री) = मयूरशिखा. 2.5.31.2.1

चूडा (स्त्री) = मयूरशिखा. 2.5.31.2.2

शिखण्ड (पुं) = मयूरपिच्छः. 2.5.31.2.3

पिच्छबर्ह (नपुं) = मयूरपिच्छः. 2.5.31.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue