अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.35

तित्तिरिः कुक्कुभो लावो जीवञ्जीवश्च कोरकः
कोयष्टिकष्टिट्टिभको वर्तको वर्तिकादयः

तित्तिरि (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.1.1

कुक्कुभ (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.1.2

लाव (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.1.3

जीवञ्जीव (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.1.4

कोरक (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.1.5

कोयष्टिक (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.2.1

टिट्टिभक (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.2.2

वर्तक (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.2.3

वर्तिक (पुं) = पक्षिजातिविशेषः. 2.5.35.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue