अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.40

समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः
स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं निकुरम्बं कदम्बकम्

समुदाय (पुं) = समूहः. 2.5.40.1.1

समुदय (पुं) = समूहः. 2.5.40.1.2

समवाय (पुं) = समूहः. 2.5.40.1.3

चय (पुं) = समूहः. 2.5.40.1.4

गण (पुं) = समूहः. 2.5.40.1.5

संहति (स्त्री) = समूहः. 2.5.40.2.1

वृन्द (नपुं) = समूहः. 2.5.40.2.2

निकुरम्ब (नपुं) = समूहः. 2.5.40.2.3

कदम्बक (नपुं) = समूहः. 2.5.40.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue